Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện một số loại hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn) được quy định tại Quyết định số 65/2013/QĐ - UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Kế hoạch số 615/KH-KBT-TCHC ngày 04/8/2020 của Khu Bảo tồn về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 184/QĐ-SNV ngày 10/08/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, Khu Bảo tồn thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau:

I.  ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện dự tuyển

a. Điều kiện tuyển dụng:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

          - Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

          - Đáp ứng các điều kiện kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi nhân sự hoặc bị hạn chế hành vi nhân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hành vi nhân sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nhu cầu tuyển dụng

TT

Vị trí việc làm

Trình độ

Số lượng cần tuyển

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Kiểm lâm quản lý bảo vệ rừng;  Kiểm lâm quản lý hồ Trị An; Kiểm lâm Thanh tra - Pháp chế

Trung cấp trở lên ngành lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Thủy sản, Luật.

1/6

2/6

Cơ bản

 

30
(Nam)

2

Công tác thuyết minh, hướng dẫn viên Du lịch sinh thái, cộng đồng; Hướng dẫn viên các di tích văn hóa, lịch sử

Trung cấp trở lên ngành liên quan đến Quản lý văn hóa, Marketing, Hướng dẫn viên du lịch và lữ hành

1/6

2/6

Cơ bản

04

 

Tổng cộng:

 

 

 

34

3. Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển.

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2;

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b. Vòng 2         

- Phỏng vấn hoặc thực hành kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100;

- Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

c. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

d) Đối tượng thuộc diện ưu tiên trong xét tuyển viên chức

- Những đối tượng ưu tiên quy định Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Hình thức đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tai địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày thông báo đến hết ngày 09/09/2020 (thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển tối thiểu 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng).

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

3. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

4. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị từ ngày 11/09/2020 (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển).

5. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

6. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tổ chức - Hành chính, số điện thoại 0251.3861290 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 để người dự tuyển biết, thực hiện./.


Các tin khác trong chuyên mục:

>> Tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19 (10/08/2020)

>> Xét chọn biểu trưng Chiến khu Đ (01/08/2020)

>> Xuất hiện sô lượng lớn cá thể loài chim nước quý hiếm (01/08/2020)

>> chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/97/1929 - 28/7/2020) (24/07/2020)

>> Tổ chức hoạt động và chương trình tham quan cho Câu lạc bộ Xanh tại các trường học trong vùng đệm Khu bảo tồn (13/07/2020)

>> Điều tra hiện trạng, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và xây dựng mô hình ươm tạo cây giống Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack.) tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai (18/06/2020)

>> Cuối tuần đến Đồng Nai, cắm trại bên hồ Trị An (13/06/2020)

>> Đại hội Đảng bộ Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (08/06/2020)

>> Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2020 (05/06/2020)

>> Để các loài cây thuốc quý không tuyệt chủng (28/05/2020)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề

Video nổi bật

Thống kê Website

Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Eliza309322
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 287
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 421
Số Thành Viên Toàn Bộ: 49522

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 87
Thành Viên Thành Viên: 1
Tổng Số Tổng Cộng: 88

Đang Online Đang Online:
01: Eliza309322

Số lượt truy cập