Danh lục các loài thực vật quý hiếm

Ngành Dây Gắm
Thiết đinh lá bẹ Tên Việt Nam : Thiết đinh lá bẹ
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ trung bình
Quý hiếm : IIA
Nguy cấp : IIA
Xem chi tiết

Ngành Ngọc Lan
Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa Tên Việt Nam : Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ lớn
Quý hiếm : IIA
Nguy cấp : IIA
Xem chi tiết

Dáng hương trái to Tên Việt Nam : Dáng hương trái to
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ lớn
Quý hiếm : IIA/EN
Nguy cấp : IIA
Xem chi tiết

Thần linh lá quế Tên Việt Nam : Thần linh lá quế
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ nhỏ
Quý hiếm : VU
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Lòng mức Tên Việt Nam : Lòng mức
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ nhỏ
Quý hiếm : EN
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Sâm cau Tên Việt Nam : Sâm cau
Tên khoa học :
Dạng sống : Cỏ đứng
Quý hiếm : VU
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Nần nghệ, Từ Collett Tên Việt Nam : Nần nghệ, Từ Collett
Tên khoa học :
Dạng sống : Dây leo thân cỏ
Quý hiếm : EN
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Lát hoa Đồng Nai Tên Việt Nam : Lát hoa Đồng Nai
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ lớn
Quý hiếm : VU
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Nam hoàng nhuộm Tên Việt Nam : Nam hoàng nhuộm
Tên khoa học :
Dạng sống : Dây leo thân gỗ
Quý hiếm : IIA
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Trám đen, cà na, Bùi Tên Việt Nam : Trám đen, cà na, Bùi
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ nhỏ
Quý hiếm : VU
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Dó bầu (Trầm) Tên Việt Nam : Dó bầu (Trầm)
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ nhỏ
Quý hiếm : EN
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Sồi đá, Dẻ sáp Tên Việt Nam : Sồi đá, Dẻ sáp
Tên khoa học :
Dạng sống : Cây gỗ trung bình
Quý hiếm : EN
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Thống kê quý hiếm

Danh mục sách đỏ Việt Nam
Tổng số
EN (Nguy cấp)
IIA
VU (Sẽ nguy cấp)

Danh mục loài nguy cấp
Tổng số
IIA

Thống kê theo sách đỏ
Tổng số : 20 Loài
EN (Nguy cấp) : 9 Loài
IIA : 6 Loài
VU (Sẽ nguy cấp) : 8 Loài

Thống kê loài nguy cấp-ND32
Tổng số : 5 Loài
IIA : 5 Loài