Danh lục các loài thực vật

Ngành Dây Gắm
Thiết đinh lá bẹ Tên Việt Nam : Thiết đinh lá bẹ
Tên khoa học : Stipulata
Dạng sống : Cây gỗ trung bình
Quý hiếm : IIA
Nguy cấp : IIA
Xem chi tiết

Ngành Ngọc Lan
Rum thơm Tên Việt Nam : Rum thơm
Tên khoa học : Poikilospernum suaveolens
Dạng sống : Dây leo thân gỗ
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Thị dẻ Tên Việt Nam : Thị dẻ
Tên khoa học : Diospyros castanea
Dạng sống : Cây gỗ nhỏ
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

A tràng dạng kén Tên Việt Nam : A tràng dạng kén
Tên khoa học : Dichapetalum gelonoides
Dạng sống : Cây bụi
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Cát đằng hoa to Tên Việt Nam : Cát đằng hoa to
Tên khoa học : Thunbergia grandiflora
Dạng sống : Dây leo thân gỗ
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa Tên Việt Nam : Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa
Tên khoa học : Dalbergia bariaensis
Dạng sống : Cây gỗ lớn
Quý hiếm : IIA
Nguy cấp : IIA
Xem chi tiết

Sao đen Tên Việt Nam : Sao đen
Tên khoa học : Hopea odorata
Dạng sống : Cây gỗ lớn
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Trắc đen Tên Việt Nam : Trắc đen
Tên khoa học : Dalbergia nigrescens
Dạng sống : Cây gỗ lớn
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Trắc lá bẹ Tên Việt Nam : Trắc lá bẹ
Tên khoa học : Dalbergia stipulacea
Dạng sống : Cây gỗ nhỏ
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Ẩn mạc rùa, Ruốt rùa Tên Việt Nam : Ẩn mạc rùa, Ruốt rùa
Tên khoa học : Cryptophragmium affine var. testudium
Dạng sống : Cỏ đứng
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Chò chai (So chai, Chò chỉ) Tên Việt Nam : Chò chai (So chai, Chò chỉ)
Tên khoa học : Hopea recopei
Dạng sống : Cây gỗ lớn
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Hỏa rô Trung Bộ Tên Việt Nam : Hỏa rô Trung Bộ
Tên khoa học : Thunbergia annamensis
Dạng sống : Cây gỗ nhỏ
Quý hiếm : -
Nguy cấp : -
Xem chi tiết

Thống kê số lượng thực vật

Số lượng hiện có:

+ 6 Ngành
+ 7 Lớp
+ 63 Bộ
+ 101 Họ
+ 303 Chi
+ 610 Loài