Insert:    
Visibility:     Module:   

 

Ưu hợp họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), họ sim (Myrtaceae)

Ưu hợp này thuộc kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Malaixia - Indonexia và hệ thực vật bản địa Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa, với diện tích lớn khoảng 26,81% diện tích khu bảo tồn, tập trung phân bố nhiều ở khu vực Hiếu Liêm, Mã Đà và một diện tích nhỏ ở Vĩnh An. Lâm phần rừng đã có tác động khai thác gỗ, củi nhiều lần của con người, cấu trúc lâm phần được thể hiện như sau:
- Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,6
- N/ha : biến động từ 200 - 1000 cây.
- D1.3 : biến động từ 16-26 cm.
- H : biến động từ 15-20 m.
- Thành phần loài cây gỗ ưu thế trong lâm phần:
+ Họ Dầu (Dipterocarpaceae), trong đó có 2 loài ư¬u thế: Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri), Chai (Shorea thorelii).
+ Họ Bồ hòn (Sapindaceae), đặc trưng là chi Trường (Xerospermum)
+ Họ Sim (Myrtaceae), đặc trưng là chi Trâm (Syzygium)
+ Họ Thị (Ebenaceae), đặc trưng là chi Thị (Diospyros)
+ Họ Cà phê (Rubiaceae), đặc trưng là chi Gáo (Nauclea)
+ Họ Cỏ roi ngựa (Verbanaceae), đặc trưng là chi Bình linh (Vitex)
+ Họ Bứa (Clusiaceae), đặc trưng là chi Bứa (Garcinia)

 

Danh mục phân loại sinh cảnh