Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Ưu hợp chi Trường (Xerospermum), chi Thị (Diospyros), chi Trâm (Syzygium)

Thuộc kiểu phụ thứ sinh nhân tác do hoạt động phá hoại của con người. Có diện tích nhỏ phân bố ở khu vực Vĩnh An, Mã Đà.
Lâm phần rừng này đã bị con người khai thác gỗ, củi nhiều lần nên hầu hết các loài cây trong họ Dầu (Dipterocarpaceae) hầu như còn lại rất ít so với 2 ưu hợp thực vật trên.
Về cấu trúc đ¬ược thể hiện như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,4
  - N/ha : biến động từ 250 - 960 cây (tùy theo hiện trạng rừng)
  - D1.3 : biến động từ 13-21 cm
  - H : biến động từ 14-25 m
  - Chi cây ưu thế có tổ thành gồm:
Chi Truờng (Xerospemum); Chi Thị (Diospyros); Chi Trâm (Syzygium); Lim vàng (Peltophorum); Gáo (Neonauclea); Chi Bình linh (Vitex).