Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Ưu hợp họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), họ Thị (Ebenaceae)

Ưu hợp thực vật này thuộc kiểu phụ miền thực vật, có diện tích lớn nhất (chiếm 32,9% diện tích của khu bảo tồn), tập trung phân bố nhiều ở khu vực Mã Đà và một phần ở Vĩnh An, Hiếu Liêm.
Lâm phần rừng này cũng đã có tác động do khai thác gỗ, củi nhiều lần với cư¬ờng độ tác động mạnh hơn ở lâm phần rừng của ưu hợp thực vật trên.
Về cấu trúc được thể hiện như sau:
- Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,6
- N/ha : biến động từ 230 - 1140 cây
- D1.3 : biến động từ 13-26 cm
- H : biến động từ 14-16 m
- Họ cây ưu thế có tổ thành gồm:
+ Họ Dầu (Dipterocarpaceae) có 6 chi, trong đó có 2 loài ưu thế: Chai (Shorea thorelii), Làu táu (Vatica).
+ Họ Bồ hòn (Sapindaceae) có 3 chi, trong đó có chi Trường (Xerospermum) chiếm ưu thế.
+ Họ Thị (Ebenaceae) có 1 chi Thị (Diospyros) chiếm ưu thế.
+ Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) có 1 chi Bình linh (Vitex) chiếm ưu thế.
+ Họ Sim (Myrtaceae) chỉ có 1 chi Trâm (Syzygium) chiếm ưu thế.