Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Ưu hợp họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), họ sim (Myrtaceae)

Ưu hợp này thuộc kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Malaixia - Indonexia và hệ thực vật bản địa Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa, với diện tích lớn khoảng 26,81% diện tích khu bảo tồn, tập trung phân bố nhiều ở khu vực Hiếu Liêm, Mã Đà và một diện tích nhỏ ở Vĩnh An. Lâm phần rừng đã có tác động khai thác gỗ, củi nhiều lần của con người, cấu trúc lâm phần được thể hiện như sau:
- Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,6
- N/ha : biến động từ 200 - 1000 cây.
- D1.3 : biến động từ 16-26 cm.
- H : biến động từ 15-20 m.
- Thành phần loài cây gỗ ưu thế trong lâm phần:
+ Họ Dầu (Dipterocarpaceae), trong đó có 2 loài ư¬u thế: Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri), Chai (Shorea thorelii).
+ Họ Bồ hòn (Sapindaceae), đặc trưng là chi Trường (Xerospermum)
+ Họ Sim (Myrtaceae), đặc trưng là chi Trâm (Syzygium)
+ Họ Thị (Ebenaceae), đặc trưng là chi Thị (Diospyros)
+ Họ Cà phê (Rubiaceae), đặc trưng là chi Gáo (Nauclea)
+ Họ Cỏ roi ngựa (Verbanaceae), đặc trưng là chi Bình linh (Vitex)
+ Họ Bứa (Clusiaceae), đặc trưng là chi Bứa (Garcinia)