Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Kiểu rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới (Rkx)

Có diện tích lớn nhất (khoảng 84,3%); phân bố tập trung ở 3 khu vực Mã Đà, Hiếu Liêm và Vĩnh An. Số cây rụng lá < 15%, với các cây ­ưu thế: họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), họ Sim (Myrtaceae), họ Thị (Ebenaceae)... Kiểu rừng này hiện có 10 xã hợp thực vật chính nằm trong 2 kiểu phụ là:
- Kiểu phụ miền thực vật
- Kiểu phụ thứ sinh nhân tác