Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Quần hợp Bạch đàn (Eucalyptus)

Với diện tích chiếm khoảng 1,9% diện tích của khu bảo tồn, đ¬ược trồng trên đất xám phù sa cổ ở phía Nam khu vực Hiếu Liêm.
Các trị số khảo sát ghi nhận được như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,4 - 0,4
  - N/ha : biến động từ 600-700 cây
  - D1.3 : biến động từ 15 - 20 cm
  - H : biến động từ 16-18 m
Rừng chỉ có một tầng cây gỗ là bạch đàn (Eucalyptus), cây bụi và cây gỗ tái sinh tầng dưới hầu như không có.