Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Ưu hợp Keo (Acacia), cây họ Dầu (Dipterocarpaceae), cây họ Đậu (Fabaceae)

Với diện tích khoảng 4,5% diện tích khu bảo tồn, được trồng cùng thời điểm với quần hợp keo lá tràm nhưng được trồng hỗn giao với một số loài cây của họ Dầu (Dipterocarpaceae) như: Dầu rái (Dipterocarpus alatus), Sao đen (Hopea odorata) hoặc Muồng (Cassia) thuộc họ Đậu (Fabaceae)... cũng ở nhiều cấp tuổi khác nhau.
Các trị số khảo sát ghi nhận được như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,4 - 0,8
  - N/ha : biến động từ 540 - 600 cây
  - D1.3 : biến động từ 15 - 16 cm
  - H : biến động từ 12 - 14 m