Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Quần hợp Keo lá tràm (Acacia auriculaeformis)

Thuộc kiểu phụ thứ sinh nhân tác do hoạt động xây dựng của con người gây trồng trong nhiều năm nay ở nhiều cấp tuổi khác nhau với diện tích không lớn và phân tán.
Các trị số khảo sát ghi nhận được như sau:
- Độ tàn che lâm phần : từ 0,4 - 0,7
- N/ha : biến động từ 500 - 600 cây
- D1.3 : biến động từ 12 - 15 cm
- H : biến động từ 11-14 m