Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Quần hợp Lồ ô (Bambusa procera Chev.& Camus)

Có diện tích nhỏ (chiếm khoảng 0,6%) phân bố chủ yếu ở khu vực Vĩnh An.
Về cấu trúc đ¬ược thể hiện như sau:
- Độ tàn che lâm phần : từ 0,6-0,7
-N/ha : biến động từ 400- 5000 cây
+ Non : 15%
+ Trung bình : 35%
+ Già : 50%
-D1.3 : biến động từ 5-7 cm
-H : biến động từ 11-13 m
Lồ ô ở đây thường mọc tản tương đối đều, rải rác có một vài loài cây gỗ ưa sáng sinh trưởng nhanh, giá trị kinh tế thấp như: Bình linh (Vitex), Lim vàng (Peltophorum), Bông bệt (Mallotus)...