Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Ưu hợp Xuân thôn (Swintonia floribunda), chi Chai (Shorea), chi Trường (Xerospermum)

Có diện tích nhỏ, phân bố thành quần thụ riêng rõ ràng ở cả 3 khu vực Vĩnh An, Mã Đà và Hiếu Liêm với loài cây ưu thế là Xuân thôn nhiều hoa (Swintonia floribunda) mà dân địa phương thường gọi là Dái ngựa thuộc họ Xoài (Anacardiaceae) chiếm tầng trên của lâm phần rừng.
Về cấu trúc được thể hiện như sau:
- Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,6
- N/ha : biến động từ 370 - 880 cây
- D1.3 : biến động từ 13,7 - 28,6 cm
- H : biến động từ 15-20 m
- Chi cây ưu thế có tổ thành gồm:
+ Họ Xoài (Anacardiaceae) đặc trưng là chi Xuân thôn (Swintonia).
+ Họ Dầu (Dipterocarpaceae) đặc trưng là chi Chai (Shorea).
+ Họ Bồ hòn (Sapindaceae) đặc trưng là chi Trường (Xerospermum).
+ Họ Máu chó (Myristicaceae) đặc trưng là chi Máu chó (Knema).
+ Họ Thị (Ebenaceae) đặc trưng là chi Thị (Diospyros)
+ Họ Sim (Myrtaceae) đặc trưng là chi Trâm (Syzygium)
+ Họ Bứa (Clusiaceae) đặc trưng là chi Bứa (Garcinia)