Ưu hợp họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), họ Thị (Ebenaceae)

Ưu hợp thực vật này thuộc kiểu phụ miền thực vật, có diện tích lớn nhất (chiếm 32,9% diện tích của khu bảo tồn), tập trung phân bố nhiều ở khu vực Mã Đà và một phần ở Vĩnh An, Hiếu Liêm.
Lâm phần rừng này cũng đã có tác động do khai thác gỗ, củi nhiều lần với cư¬ờng độ tác động mạnh hơn ở lâm phần rừng của ưu hợp thực vật trên.
Về cấu trúc được thể hiện như sau:
- Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,6
- N/ha : biến động từ 230 - 1140 cây
- D1.3 : biến động từ 13-26 cm
- H : biến động từ 14-16 m
- Họ cây ưu thế có tổ thành gồm:
+ Họ Dầu (Dipterocarpaceae) có 6 chi, trong đó có 2 loài ưu thế: Chai (Shorea thorelii), Làu táu (Vatica).
+ Họ Bồ hòn (Sapindaceae) có 3 chi, trong đó có chi Trường (Xerospermum) chiếm ưu thế.
+ Họ Thị (Ebenaceae) có 1 chi Thị (Diospyros) chiếm ưu thế.
+ Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) có 1 chi Bình linh (Vitex) chiếm ưu thế.
+ Họ Sim (Myrtaceae) chỉ có 1 chi Trâm (Syzygium) chiếm ưu thế.