Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Ưu hợp cỏ tranh (Imperata cylindrica), chi Sầm (Memecylon), chi Mua (Melastoma)

Có diện tích không lớn (khoảng 3,0% diện tích) phân bố rải rác ở các khu vực gần khu dân cư (nhất là khu vực Hiếu Liêm) do đốt nương làm rẫy, đã nhiều năm bỏ hoang, đất đã bị thoái hoá, khô cằn, nghèo chất dinh dưỡng hình thành. Về thành phần thực vật ở đây chủ yếu có cỏ tranh (Imperata cylindrica) với độ che phủ trên 80% và một số loài cây bụi hoặc cây gỗ tạp phân bố rải rác như: Mua an bích (Menlastoma osbeckoides), Sầm (Memecylon), Găng (Randia), Bình linh (Vitex), Yên bạch (Eupatorium odoratum), Cò ke á châu (Grewia asiatica), Thành ngạnh (Cratoxylon), Lòng mức lông (Wrightia pubescens), Mắc cỡ (Mimosa pudica)...