Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Quần hợp Dầu lông (Dipterocarpus intricatus)

Thuộc kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Malaixia – Indonexia.
Chỉ thấy phân bố thành “láng dầu” nhỏ trên đất xám phù sa cổ thường ngập nước và mùa mưa ở khu vực Hiếu Liêm. Hiện nay quần hợp thực vật này chỉ còn lại những cây chồi, có kích thước nhỏ.
Cây Dầu lông (Dipterocarpus intricalus) là cây gỗ lớn rụng lá mùa khô, thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) có tổ thành số lượng cá thể loài trên 90% chiếm tầng ưu thế sinh thái của lâm phần.
Các trị số khảo sát ghi nhận được như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,4 - 0,5
  - N/ha : từ 150 - 160 cây
  - D1.3 : 28 cm
  - H : 22 m
Cây bụi và cây gỗ tái sinh có phân bố rải rác không đều.