Quần hợp Giá tị (Tectona grandis)

Thuộc kiểu phụ thứ sinh nhân tác do hoạt động xây dựng của con người.
Xã hợp thực vật này có diện tích nhỏ (khoảng 0,3%) đư¬ợc trồng trên đất xám phù sa cổ khu vực Mã Đà.
Các trị số khảo sát ghi nhận được như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,4 - 0,5
  - N/ha : từ 500 - 550 cây
  - D1.3 : 18-20 cm
  - H : 15-17 m
Về cấu trúc lâm phần rừng chỉ có một tầng cây gỗ giá tị (Tectona grandis) là cây gỗ lớn, rụng lá toàn bộ vào mùa khô, thuộc họ Cỏ Roi ngựa (Verbenaceae). Cây bụi, thảm tươi có phân bố rải rác không đều ở tầng dưới tán.