Mô tả về sinh cảnh tự nhiên

Ưu hợp chi Bằng lăng (Lagerstroemia), chi Trường (Xerospermum), chi Trâm (Syzygium)

Thuộc kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Ấn Độ - Miến Điện và khu hệ thực vật bản địa Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa.
Ưu hợp thực vật này có diện tích chiếm khoảng 6,5% diện tích của khu bảo tồn, phân bố thành những láng nhỏ phân tán ở 3 khu vực và cũng đã qua tác động khai thác gỗ, củi trong những năm trư¬ớc đây khá mạnh. Những cây Bằng lăng còn lại ở đây chủ yếu là Bằng lăng ổi (Lagerstroemia calyculata) già cỗi, thường bị bộng, giá trị sử dụng thấp.
Về cấu trúc lâm phần được thể hiện như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,5
  - N/ha : biến động từ 340 - 545 cây
  - D1.3 : biến động từ 19-22 cm
  - H : biến động từ 13-25 m
  - Các chi thực vật ưu thế của lâm phần:
Chi Bằng lăng (Lagerstroemia); Chi Tr¬ường (Xerospermum); Chi Trâm (Syzygium); Chi Bình linh (Vitex); .Chi Chai (Shorea); Chi Thị (Diospyros).