Ưu hợp Lười Ươi (Scaphium macropodium), Xuân thôn (Swintonia floribunda), Lồ ô (Bambusa procera)

Ưu hợp thực vật này thuộc kiểu phụ thứ sinh nhân tác do hoạt động khai thác của con người, với diện tích khá lớn, chiếm khoảng 8,5% diện tích của khu bảo tồn, tập trung chủ yếu ở phía Bắc Vĩnh An, và cũng có sự tác động khai thác gỗ và chặt hạ cây lấy trái Lười ươi của con người những năm trước đây khá mạnh.
Về cấu trúc lâm phần được thể hiện như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,6
  - N/ha :
           Gỗ: biến động từ 190 - 700 cây
           Lồ ô: từ 1.000-1.500 cây với 3 cấp trinh trư¬ởng như sau:
                    Non: 15%
                    Trung bình: 21%
                    Già: 64%
  - D1.3 :
          Gỗ: có D 1.3 từ 14 - 25 cm
          Lồ ô: từ 5-8 cm
  - Hvn
         Gỗ: biến động từ 15-18 m
         Lồ ô: 12-13m
  - Các chi thực vật ưu thế của lâm phần gồm:
Lười ươi (Scaphium macropodia); Trường (Xerospermum); Chi Trâm (Syzygium); Chi Quần đầu (Polyalthia); Chi Máu chó (Knema); Xuân thôn (Swintonia); Chi Bình linh (Vitex).