Phân loại cá

Phân loại ngành: 1 Phân loại lớp: 1
Tên Việt Nam Tên Khoa Học
Gnathostomata Gnathostomata
Tên Việt Nam Tên Khoa Học
Actinopterygii Actinopterygii
Phân loại bộ: 11 Phân họ: 28
Phân loại loài: 99
Tên Việt Nam Tên Khoa Học
Cá thát lát Notopterus notopterus
Cá mơn Scleropages formosus
Cá còm Chitala ornata
Cá cơm sông Corica laciniata
Cá mè vinh Barbodes gonionotus
Cá he đỏ Barbodes schwanefeldi
Cá mại nam Chela laubuca
Cá duồng Cirrhinus microlepis
Cá trôi trắng Cirrhinus mrigala
Cá duồng bay Cosmochilus harmandi
Cá cóc đậm Cyclocheilichthys apogon
Cá cóc gai Cyclocheilichthys armatus
Cá cóc Cyclocheilichthys enoplos
Cá ba kỳ Cyclocheilichthys repasson
Cá chép Cyprinus carpio
Cá chuồn sông Epalzeorhynchos siamensis
Cá long tong sắt Esomus metallicus
Cá ngựa nam Hampala macrolepidota
Cá linh ống Henicorhynchus siamensis
Cá mè trắng Hypophthalmichthys molitrix
Cá linh rìa sọc Labiobarbus lineatus
Cá linh rìa Labiobarbus spilopleura
Cá chài Leptobarbus hoevenii
Cá ét mọi Morulius chrysophekadion
Cá vảy xước Mystacoleucus marginatus
Cá mè lúi Osteochilus hasseltii
Cá mè lúi nâu Osteochilus waandersi
Cá tựa mại Parachela maculicauda
Cá hồng nhau bầu Poropuntius deauratus
Cá trẳng Puntius binotatus
Cá rầm đất Puntius brevis
Cá lòng tong đá Rasbora aurotaenia
Cá lòng tong đỏ đuôi Rasbora borapetensis
Cá lòng tong pavi Rasbora paviei
Cá lòng tong sọc Rasbora trilineata
Cá đông chấm Systomus aurotaeniatus
Cá đỏ mang Systomus orphoides
Cá chạch suối nam platy Nemacheilus platiceps
Cá chạch suối nam Nemacheilus masyae
Cá khoai sông Acanthopsis choirorhynchos
Cá heo vạch Botia modesta
Cá heo rừng Botia helodes
Cá heo chấm Botia beauforti
Cá heo xám Botia morleti
Cá ong/may Gyrinocheilus aymonieri
Cá bám đá Gyrinocheilus pennocki
Cá chốt giấy Mystus albolineatus
Cá lăng vàng Hemibagrus filamentus
Cá chốt sọc Mystus mysticetus
Cá chốt bông Leiocassis siamensis
Cá lăng tối/bò/chuột Bagriichthys obscurus
Cá lăng đỏ Hemibagrus microphthalmus
Cá lăng nha Hemibagrus wycki
Cá chốt vạch Mystus rhegma
Cá chốt ngựa singa Mystus singaringan
Cá trèn bầu Ompok bimaculatus
Cá trèn mo Kryptopterus moorei
Cá leo Wallago attu
Cá sơn đài Wallago micropogon
Cá trê vàng Clarias macrocephalus
Cá trê trắng Clarias batrachus
Cá tỳ bà/lau kiếng Hypostomus plecostomus
Cá nhái Xenetodon cancila
Cá kìm dưới chậu Hyporhamphus limbatus
Lươn Monopterus albus
Cá chạch bông Mastacembelus favus
Cá chạch lấu Mastacembelus armatus
Cá chạch khoang Mastacembelus circumcinetus
Cá chạch lá tre Macrognathus siamensis
Cá sơn giả Parambassis apogonoides
Cá rô biển Pristolepis fasciatus
Cá rô phi Oreochromis niloticus
Cá diêu hồng Oreochromis spp.
Cá hoàng đế Cichla ocellaris
Cá bống tượng Oxyeleotris marmoratus
Cá bống mắt Papuligobius ocellatus
Cá rô đồng Anabas testudineus
Cá sặc bướm Trichogaster trichopterus
Cá sặc điệp Trichogaster microlepis
Cá bẫy trầu Trichopsis pumila
Cá chim trắng Colosoma brachypomum
Cá lóc đồng Channa striata
Cá trào chó Channa gachua
Cá dày Channa lucius
Cá tràu mắt Channa marulius
Cá lưỡi mèo Euryglossa harmandi
Cá bơn dẹp Cynoglossus cynoglossus
Cá nóc xanh Chelonodon fluviatilis
Cá chình hoa Anguilla marmorata
Cá cơm trích Clupeichthys aesarnensis
Cá cầy Cyclocheilichthys tapiensis
Cá dảnh trắng Puntioplites proctozysron
Cá ngựa chấm Hampala dispar
Cá trắm cỏ Ctenopharyngodon idellus
Cá mè hoa Aristichthys nobilis
Cá xác xiêm Pangasius siamensis
Cá lịch đồng Ophisternon bengalensis
Cá sơn bầu Parambassis wolffii
Cá bống cát Glossogobius giuris