Danh lục các loài cá

Ngành Gnathostomata
Cá thát lát Tên Việt Nam : Cá thát lát
Tên khoa học : Notopterus notopterus
Quý hiếm : -
Xem chi tiết

Cá mơn Tên Việt Nam : Cá mơn
Tên khoa học : Scleropages formosus
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá còm Tên Việt Nam : Cá còm
Tên khoa học : Chitala ornata
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá cơm sông Tên Việt Nam : Cá cơm sông
Tên khoa học : Corica laciniata
Quý hiếm : -
Xem chi tiết

Cá mè vinh Tên Việt Nam : Cá mè vinh
Tên khoa học : Barbodes gonionotus
Quý hiếm : -
Xem chi tiết

Cá he đỏ Tên Việt Nam : Cá he đỏ
Tên khoa học : Barbodes schwanefeldi
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá mại nam Tên Việt Nam : Cá mại nam
Tên khoa học : Chela laubuca
Quý hiếm : -
Xem chi tiết

Cá duồng Tên Việt Nam : Cá duồng
Tên khoa học : Cirrhinus microlepis
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá trôi trắng Tên Việt Nam : Cá trôi trắng
Tên khoa học : Cirrhinus mrigala
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá duồng bay Tên Việt Nam : Cá duồng bay
Tên khoa học : Cosmochilus harmandi
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá cóc đậm Tên Việt Nam : Cá cóc đậm
Tên khoa học : Cyclocheilichthys apogon
Quý hiếm : -
Xem chi tiết

Cá cóc gai Tên Việt Nam : Cá cóc gai
Tên khoa học : Cyclocheilichthys armatus
Quý hiếm : -
Xem chi tiếtMức quý hiếm
Sách đỏ Việt Nam
Sách đỏ IUCN
Loài nguy cấp - theo NĐ 32

Thống kê số lượng loài Cá hiện có

Số lượng hiện có:

+ 1 Ngành
+ 1 Lớp
+ 11 Bộ
+ 28 Họ
+ 99 Loài