Danh lục động vật quý hiếm

Ngành Dây Sống
Cóc rừng Tên khoa học : Ingerophrynus galeatus
Sách đỏ Việt Nam : VU
Sách đỏ UICN : -
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Ếch gáy dô Tên khoa học : Limnonectes dabanus
Sách đỏ Việt Nam : -
Sách đỏ UICN : VU
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Ếch poi-lan Tên khoa học : Limnonectes poilani
Sách đỏ Việt Nam : -
Sách đỏ UICN : NT
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Cò lạo ấn độ Tên khoa học : Mycteria leucocephala
Sách đỏ Việt Nam : VU
Sách đỏ UICN : NT
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Đuôi cụt bụng vằn Tên khoa học : Pitta elliotii
Sách đỏ Việt Nam : T
Sách đỏ UICN : -
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Hạc cổ trắng Tên khoa học : Ciconia episcopus
Sách đỏ Việt Nam : VU
Sách đỏ UICN : -
Loài nguy cấp - theo ND 32 : IIB
Xem chi tiết

Già đẫy java Tên khoa học : Leptoptilos javanicus
Sách đỏ Việt Nam : VU
Sách đỏ UICN : VU
Loài nguy cấp - theo ND 32 : IB
Xem chi tiết

Già đẫy lớn Tên khoa học : Leptoptilos dubius
Sách đỏ Việt Nam : DD
Sách đỏ UICN : -
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Ếch cây sần tay-lo Tên khoa học : Theloderma stellatum
Sách đỏ Việt Nam : -
Sách đỏ UICN : NT
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Le khoang cổ Tên khoa học : Nettapus coromandelianus
Sách đỏ Việt Nam : -
Sách đỏ UICN : EN
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Diều cá bé Tên khoa học : Icthyophaga humilis
Sách đỏ Việt Nam : -
Sách đỏ UICN : NT
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Diều cá đầu xám Tên khoa học : Icthyophaga ichthyaetus
Sách đỏ Việt Nam : -
Sách đỏ UICN : NT
Loài nguy cấp - theo ND 32 : -
Xem chi tiết

Thống kêDanh mục loài nguy cấp - NĐ32
Tổng số
IB
IIB

Thống kê theo sách đỏ Việt Nam
Tổng số : 61 Loài
CR : 7 Loài
DD : 1 Loài
EN (Nguy cấp) : 23 Loài
IC : 2 Loài
LR (Ít nguy cấp) : 2 Loài
T (Bị đe doạ) : 1 Loài
VU (Sẽ nguy cấp) : 27 Loài

Thống kê theo sách đỏ IUCN
Tổng số : 44 Loài
CR : 2 Loài
DD : 1 Loài
EN (Nguy cấp) : 11 Loài
LR (Ít nguy cấp) : 3 Loài
NT (Sắp bị đe doạ) : 16 Loài
VU (Sẽ nguy cấp) : 14 Loài

Thống kê loài nguy cấp - NĐ32
Tổng số : 51 Loài
IB : 21 Loài
IIB : 30 Loài