(MS: 460) Tree Ráng chu quần thứ diệp-rộng - Cyclosorus latipinna - (Hook.) Tard.-Blot
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Áo Khiên - Ho-Anh Thư Dực (DớN) - Chi-Anh Cyclosorus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi. Căn hành xéo hay đứng. Cuống ngắn, 10-20 cm; phiến 5-20 cm; thứ diệp dưới nhỏ, thứ diệp trên to đến 10 x 1,5 cm, thứ diệp chót to cả (đến 13 x 2,5 cm), mặt trên có lông ở gân chánh, mặt dưới có lông ở các gân và bìa, gân phụ 5-7 cặp mang nang quần ở giữa, bao mô dày, còn lại.

Return
Print