(MS: 260) Tree Ráng đuôi phụng lá sồi - Drynaria quercifolia - (L.) J. Smith.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Dương Xỉ - Ho-Anh Đa Túc (Dương Xỉ) - Chi-Anh Drynaria
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Phụ sinh. Có căn hành bò, to, có vảy vàng đỏ. Lá hứng mùn dài đến 30 cm, có thùy cạn, thưa. Lá thường chẻ sâu, cao đến 1,4 m; phiến không lông. Nang quần trần, tròn. Rụi vào lúc khô. n = 37. Trên cây to, bình nguyên

Other Species Drynaria
  • Ráng đuôi phụng Bon
  • Return
    Print