(MS: 863) Tree Gấm đẹp - Gnetum formosum - Margf.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Gắm - Lop-Anh Dây Gắm - Bo-Anh Dây Gắm - Ho-Anh Dây Gắm - Chi-Anh Dây Gắm (Gnetum)
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

 

Other Species Dây Gắm (Gnetum)
  • Thiết đinh lá bẹ
  • Gắm cọng
  • Bét, Phác nang
  • test
  • Return
    Print