(MS: 861) Tree Bét, Phác nang - Gnetum gnemon L. var. griffithii Margf.. - L.Margf..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Gắm - Lop-Anh Dây Gắm - Bo-Anh Dây Gắm - Ho-Anh Dây Gắm - Chi-Anh Dây Gắm (Gnetum)
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

 

Other Species Dây Gắm (Gnetum)
  • Thiết đinh lá bẹ
  • Gắm cọng
  • Gấm đẹp
  • test
  • Return
    Print