(MS: 1410) Tree Quế rừng (Hậu phát) - Cinnamomum iners - Reinw..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Cinnamomum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 4-10 m; vỏ nhánh xanh.
Lá có phiến tròn dài, to 15-25 x 2,5-6 cm, mặt dưới màu hơi mốc mốc, cặp gân đáy chạy đến chót.
Chùm tụ tán 12-20 cm, ở ngọn nhánh có lông mịn trắng; phiến hoa có lông trắng, tiểu nhụy vàng.
Trái tròn dài, dài 12-13 mm, trên bao hoa còn lại đen. 2n = 24.

Other Species Cinnamomum
  • Quế tuyết
  • Ô phát, Ô phát tơ
  • Return
    Print