(MS: 10018) Tree Kiết Diettrich - Carex dietricheae - Boeck
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Cói (Lác) - Ho-Anh Cói ( Lác ) - Chi-Anh Carex
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi thưa. Cao 0,4-2,2 m; căn hành ngắn. Lá dài bằng thân; phiến rộng 0,8-1 cm, cứng, bìa nhám, uốn xuống; bẹ nâu nâu. Chùm tụ tán cao 20-40 cm, nhánh 3-8; gié hoa hình trụ, cao 1-1,5 cm, màu rơm, có lá hoa có mũi dài; vảy cái có mũi; bầu cao 3,5-5 mm, phù, có 3 cạnh, có vào 20-30 gân, mỏ dài. Bế quả có 3 cạnh; vòi nhụy chẻ 3. Rừng vùng núi cao.

Return
Print