(MS: 9967) Tree Lác dứa Kurz - Mapania kurzii - C.B. Cl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Cói (Lác) - Ho-Anh Cói ( Lác ) - Chi-Anh Mapania
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ. Có thân nằm rồi đứng ngắn, to 1-1,3 cm. Lá có phiến dài 1,5-2 m, rộng 4 cm, xếp 2 mái, chót có đuôi dài, bìa có răng nhỏ. Phát hoa ở nách lá, ngắn hơn lá (cọng 20 cm, sau đến 40 cm); tổng bao nhỏ; hoa đầu 3; hoa cao 9 mm, có hai tiền diệp sóng có lông, tơ hạ thư như vảy dẹp. Bế quả hình bông vụ cao 5 mm, không lông.

Return
Print