(MS: 9957) Tree Hạ sí Ohwi - Hypolytrum ohwianum - Koy..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Cói (Lác) - Ho-Anh Cói ( Lác ) - Chi-Anh Hypolytrum
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi đa niên. Có căn hành, thân có 3 cạnh tà. Lá dài, lục mốc mốc, bìa bén, có răng thấp. Chùm tụ tán; gié hoa mang vảy tròn xoan, đầu tròn, cao 2-2,5 mm; hai lá hoa phụ có lông ở sóng; tiểu nhụy 2. Bế quả cao 2 mm, mặt màu sậm đen.

Return
Print