(MS: 9130) Tree Ráy mũi - Alocasia cuspidata - Engler.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Ráy - Ho-Anh Ráy ( Môn ) - Chi-Anh Alocasia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Địa thực vật có củ. Lá nhọn phiến mũi giáo tam giác, dài 30 cm, chót nhọn, tai tà nhọn, xanh đậm, gân phụ 4-5 cặp; cuống gắn cách bìa 1-2 cm, mảnh, dài 30 cm. Buồng cao 8-10 cm, mo xanh, chót nhọn; phần cái có noãn sào đính phôi ở đáy, mang 6-10 noãn; hoa lép màu da người; phần đực mang liên hùng rộng 3-5 mm, do 6-8 tiểu nhụy; phụ bộ bất thụ trắng. Phì quả tròn, to 6-8 mm. Rừng luôn luôn xanh. Bình nguyên.

Return
Print