(MS: 9097) Tree Thiên niên kiện - Homalomena occulta - (Lour.) Schott.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Ráy - Ho-Anh Ráy ( Môn ) - Chi-Anh Homalomena
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ đa niên. Nhờ củ bò, thơm. Phiến lá láng, dài đến 30 cm, 3 cặp gân ở đáy, gân phụ khác 7-9 cặp. Buồng nhiều, liên tiếp; mo xanh, dài 4-6 cm, không rụng, buồng dài 3-4 cm, ngắn hơn mo; noãn sào nhiều buồng, nhiều noãn. Phì quả. Rừng luôn luôn xanh. 200-800 m.

Other Species Homalomena
  • Thần phục
  • Return
    Print