(MS: 5415) Tree Chay sáng - Buchanania lucida - Bl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoài (Đào Lộn Hột) - Chi-Anh Buchanania
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao đến 25 m; nhánh non đầy lông màu gỉ sắt.
Lá có phiến thon dài, dài đến 15 cm, đầu lá tà tròn hay tà, dai, láng, không lông, gân bên hơn 12 đôi, cuống dài 2,5 – 4 cm.
Cụm hoa chùm tụ tán cao 10 – 15 cm, có lông sét; cánh hoa cao 2,5 mm; tiểu nhụy 10, bao phấn hình đầu tên ; dĩa mật cao; tâm bì có lông.
Quả nhân cứng xoan, dài vào 8 mm.

 
Other Species Buchanania
  • Chây lớn, Mà cá
  • Xoài cọng dài
  • Return
    Print