(MS: 3686) Tree Tràng quả ba cạnh (Bài ngài) - Desmodium triquetrum - (L.) DC
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Desmodium
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ cứng cao 1-1,5 m; thân có 3 cạnh. Lá do 1 lá phụ dài đến 20 cm; cuống có cánh; lá bẹ 1,5-3 cm, nâu. Chùm kép; hoa chụm 2, hường. Giáp quả có lông xám tro; đốt 6-8, rộng 2-5 mm hay hơn.

Other Species Desmodium
  • Tràng quả thưa
  • Tràng quả dị quả
  • Kim tiền (Mắt trâu, Vảy rồng)
  • Tràng quả dị quả (2)
  • Return
    Print