(MS: 1819) Tree Vàng nghệ - Garcinia gaudichaudii - Planch. & Triana
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Chè - Ho-Anh Bứa (Măng Cụt) - Chi-Anh Garcinia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 10m, thân to 6-10 cm; mủ nhiều, vàng.
Lá có phiến bầu dục chót nhọn, hơi dày.
Hoa đực 1-8 ở nách lá; cánh hoa 4, vàng, dày, cao 1,2 cm; tiểu nhụy 10-25 trên một đế hình cầu có cọng; hoa lưỡng phái cô độc; noãn sào 4 buồng.
Trái tròn, chứa 1-4 hột cong.

 

Other Species Garcinia
  • Bứa cọng
  • Bứa Lanessan
  • Bứa Bentham
  • Sơn vé (Cồng nhựa)
  • Bứa Hậu Giang
  • Vàng nhựa
  • Rỏi mật (Gỏi)
  • Return
    Print