(MS: 6164) Tree Duối ôrô - Streblus ilicifolia - (Kurz) Corn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Gai - Ho-Anh Dâu Tằm - Chi-Anh Streblus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi có gai ngay to, không lông.
Lá có phiến có 3 gai ở chót và gai phân phối đều hay không đều dọc theo bìa, dày, cứng, không lông; cuống 5-7 mm.
Gié đực cao 1-4 cm, hoa 3-4 cm, nhụy cái lép; phát hoa cái 3-5 hoa, noãn sào 2 vòi nhụy dính nhau nhiều. Trái to 1 cm, có 3 lá đài mập bao lại; hột ăn được.

Other Species Streblus
  • Duối nhám
  • Return
    Print