(MS: 9229) Tree Lõa trai xoắn - Murdannia spirata - (L.) Bruckner.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Thài Lài (Rau Trai) - Ho-Anh Rau Trai - Chi-Anh Murdannia
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ cao đến 40 cm; thân ít nhánh. Lá có phiến dài 1-4,5 cm, thường không lông, ở gốc lá mọc gần nhau, bẹ có rìa lộng. Phát hoa ở ngọn; cánh hoa trắng, dài 2-3 mm; tiểu nhụy thụ 3, tiểu nhụy lép 3. Nang cao 4-5 mm; buồng 2-3 hột dài 1,8 mm.

Return
Print