(MS: 1593) Tree Kháo lá to - Machilus macrophylla - Hemsley
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Machilus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn. Lá có phiến thon nhọn, dài 12 cm, rộng 4 cm, hơi dày, cứng, gân phụ 13 – 15 cặp, mặt trên màu đường thẻ, cuống dài đến 2,5 cm.
Phát hoa cao đến 10 cm, ngắn hơn lá, mang tụ tán; hoa cao 4 – 6 mm; phiến hoa 6, không lông; 3 luân sinh tiểu nhụy thụ, luân sinh trong ngoại hướng.
Trái trên bao hoa còn lại xụ.

Other Species Machilus
  • Vàng giền
  • Return
    Print