(MS: 10948) Tree Xích hủ thân dẹp - Agrostophullum plannicaule - (Lindl.) Reichb. f.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Lan - Ho-Anh Lan - Chi-Anh Agrostophyllum
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

 

Return
Print