(MS: 5496) Tree Hải sơn (Đa đa) - Harrisonia perforata - (Bl.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Khổ Mộc (Thanh Thất) - Chi-Anh Harrisonia
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây dạng bụi trườn; gai hình chuỳ ở thân. lá kép, mang 5-15 lá phụ thon, bất xứng, không lông hay có lông ở gân, mép có răng; không cuống phụ; sóng có cánh. Cụm hoa dạng chùm tụ tán; hoa trắng; cánh hoa dài 6-8 mm, có lông; nhị đực 10; vòi nhụy 1. Quả nhân cứng tròn, đỏ, to 2-2,5 cm; nhân 3-5.

Return
Print