(MS: 7987) Tree Luân rô đỏ - Cyclacanthus coccineus - S. Moore
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Mõm Chó - Ho-Anh Ô rô - Chi-Anh Cyclacanthus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

 

Return
Print