(MS: 10769) Tree Rạng, khoai rạng - Dioscorea glabra - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Ho-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Chi-Anh Dioscorea
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

 

Other Species Dioscorea
  • Từ nghèo, Khoai mài
  • Nần nghệ, Từ Collett
  • Từ lá xá xị
  • Từ nước, Từ Pierre
  • Return
    Print