(MS: 6916) Tree Bạc căn Klein - Streptocaulon kleinii - W. & Arn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Thiên lý - Chi-Anh Streptocaulon
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo; thân có lông, dày ở ngọn, lúc già có cánh có sube dày; mủ trắng. Lá đơn, mọc đối có phiến hình bầu dục thon ngược, rộng ở phần trên, mặt dưới đầy lông trắng, mặt trên có lông thưa; cuống 4-5 mm. Cụm hoa tụ tán kép; nụ cao 3,5 mm; vành hình thúng, không lông ở trong, màu hoe. Manh nang cụng đầu, dài 10-11 cm; hạt dài 3-4 mm, lông mào dài 2 cm.

Return
Print