(MS: 27) Tree Cỏ hoa đá - Selaginella principis - Alston
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Thạch Tùng (Thông Đất ) - Lop-Anh Thủy Cửu - Bo-Anh Quyển Bá - Ho-Anh Quyển Bá - Chi-Anh Selaginella
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ Nằm rồi đứng, cao đến 40 cm. Đáy thân có căn đài, mang lá cạnh dài 5-6 mm bìa trên có rìa lông, chót tà, khác lá giữa nhỏ, chót có mũi. Chùy với bào tử diệp một thứ, bìa nguyên; đại bào tử to 375tiểu bào tử 20 Rừng, vùng núi. < 1.500 m.

Return
Print