(MS: 6891) Tree Mần trây - Ichnocarpus frutescens - (L.) W.T. Aiton.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Ichnocarpus
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn; mủ trắng; cành non, phát hoa có lông hoe. Lá có phiến thon dài 4-10 cm, đáy tà, mặt dưới có lông dày; cuống dài 6-8 mm. Tụ tán ở ngọn nhánh và nách lá; hoa trắng hay hường; đài 2 mm, đồng trưởng thành ống 9 mm; vành cao 4 mm, ống phù tròn, dĩa mật 5. 8 thuỳ; bầu noãn vào 10-14 noãn. Manh nang dài 10-15 cm, rộng 2,5-3 mm; hột hẹp, dài 1-1,5 mm, lông mào dài 1,5 cm.

Other Species Ichnocarpus
  • Mần trây sét
  • Return
    Print