(MS: 872) Tree Thông rủ - Pinus patula - Schiede & Deppe.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Thông - Lop-Anh Thông - Bo-Anh Thông - Ho-Anh Thông - Chi-Anh Pinus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc trung. Lá như kim, nhóm 3, dài 10-13 (20) cm, rộng 1 mm, xụ; bẹ ngắn, nâu. Chùy đực chụm, dài 1-2 cm. Chùy cái cần 3 năm mới trưởng thành, dài 8 cm, rộng 3,5 cm ở đáy; hột có cánh mỏng.

Return
Print