(MS: 8733) Tree Kim đầu te - Blumea lacera - (Burm. f.) DC.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cúc - Ho-Anh Cúc - Chi-Anh Blumea
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

 

Other Species Blumea
  • Kim đầu tái
  • Return
    Print