Thông tin chi tiết

Tắc kè đuôi dẹp - Cosymbotus platyurus - Schneider, 1792
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Tắc Kè
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Tắc Kè
  • Thạch sùng ngón vằn lưng
  • Thạch sùng đuôi sần
  • Tắc kè
  • Thạch sùng đuôi dẹp
  • Thạch sùng bao-rin
  • Thằn lằn ngón cát tiên
  • Trang trước
    In bài