Thông tin chi tiết

Cóc rừng - Ingerophrynus galeatus - Gunther, 1864
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Cóc
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
  • VU - (Sẽ nguy cấp) - Sách đỏ Việt Nam
  • Mô tả

     

    Các phân loài khác thuộc họ Cóc
  • Cóc nhà
  • Trang trước
    In bài