Thông tin chi tiết

Thằn lằn bóng đuôi dài - Mabuya longicaudata - Hallowell, 1856
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Thằn Lằn Bóng
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Thằn Lằn Bóng
  • Thằn lằn bóng đốm
  • Thằn lằn phê nô ấn độ
  • Thằn lằn bóng hoa
  • Thằn lằn phê nô đốm
  • Trang trước
    In bài